Havířov, dobrodružná a rodinná zahrada

Cílem návrhu bylo dotvořit zahradu, kterou již částečně založili její majitelé svépomocí. Nároky na založení a následnou údržbu rozsáhlé zahrady však pro její majitele představují velkou výzvu a mnohdy převyšují jejich časové i fyzické možnosti.

Náš návrh jim předkládá nejen koncept jejich budoucí zahrady, ale také optimální řešení, jak postupovat dál, aby další kroky měly smysl a byly účelné.

Hlavní myšlenkou je vytvoření zahrady plné aktivit, v souladu s požadavky jejich majitelů, s architekturou domu i okolím.  Zahrada bude využívána dospělými i dětmi k pobytu a trávení volného času. Postupné naplňování konceptu vlastní zahrady a aktivní sledování jejího vývoje v čase a prostoru se stane dobrodružstvím pro celou rodinu.

Zahrada je rozdělena na několik funkčních zón:  A. Přístupová komunikace

Hlavním prvkem této části je poměrně dlouhá přístupová komunikace.

Podstatou je vytvoření reprezentativního přístupu k domu. Podél východní strany je již založený záhon, kde je navrženo zachování stávající výsadby a doplnění o pokryvné druhy rostlin (tak, aby došlo k zakrytí plochy. Podél západní strany komunikace je navržena výsadba extenzivního trvalkového záhonu, který je možné v budoucnu doplnit o alejovou výsadbu okrasných jabloní.

  1. Intenzivně využívaná část

Tato část představuje hlavní pobytový prostor – místo dobře přístupné, určené k trávení volného času. Cílem navržených úprav v této části je zakomponování rodinného domu do zeleně, podpoření výhledů do zahrady a okolní krajiny, vytvoření pohledových části, které budou viditelné z terasy a z obytné části domu.

V blízkosti domu bude umístěn altán s letní kuchyní a bazén.  Stávající svah je navržen k osázení záhonovou výsadbou keřů a trvalek, které se postupně rozrostou a vytvoří zapojený porost.

C. Extenzivně využívaná část  Jižní část zahrady je koncipována jako extenzivní s cílem vizuálního napojení na okolní krajinu. Podél oplocení je navržena výsadba volně rostoucích keřů přírodního charakteru, které vytvářejí optickou clonu od komunikace. Výsadba vzrostlých stromů zajistí pohledový rámec zahrady a zároveň zajistí stínění prostoru, kde se nacházejí herní prvky pro děti.

 

Autor:  ing. Zuzana Saňková

  

 

 

 

 

zahrada pro floristku
zahrada pro floristku
zahrada pro floristku
zahrada pro floristku
zahrada pro floristku
zahrada pro floristku